Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

 • Informacje ogólne
   1. Niniejsza Klauzula Informacyjna przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych (dalej łącznie „Użytkownicy”) w związku ze zgłoszeniem udziału ucznia w pokazowych zajęć edukacyjnych według Programu Genius (dalej „Zajęcia Pokazowe”).
   2. Dane przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz przepisami prawa krajowego.
   3. Dane Użytkowników zostały udostępnione przez Genius Polska Piotr Nitecki. z siedzibą Warszawie pod adresem ul. Aleja Wilanowska 93/2, 02-765 Warszawa, NIP 951 176 25 14 (dalej Genius Polska) w związku ze zgłoszeniem temu podmiotowi udziału w Zajęciach Pokazowych w celu ich przeprowadzenia. Dane Użytkowników mogą być także pozyskiwane bezpośrednio od Użytkowników, w tym poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego lub elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Administratora w związku ze zgłoszeniem udziału ucznia w Zajęciach Pokazowych (dalej „Strona”).
   4. W przypadku danych udostępnionych przez Genius Polska, administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie określonym w niniejszej Klauzuli jest: [Genius Poslka] z siedzibą w [Warszawie], pod adresem: [Al. Wilanowska 93/2 02-765 Warszawa], NIP [951 176 25 14] (dalej „Administrator”).
   5. W przypadku danych Użytkowników przekazanych przez wypełnienie formularzy na Stronie – administratorem danych jest: 
    1. Genius Polska – m.in. w zakresie przechowywania danych, zbierania, utrwalania, przeglądania, porządkowania, wykorzystywania danych.
   6. Administrator i Genius Polska stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 
   1. Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach i następującej podstawie prawnej:
    1. przeprowadzenie i prawidłowa organizacja Zajęć Pokazowych oraz komunikowanie się z Użytkownikami w tym celu m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania  – art. 6 ust. 1 lit. b. RODO oraz w tym zakresie na podstawie zgody udzielonej przez uzupełnienie i przesłanie formularza (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
    2. udostępnianie danych Użytkowników podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przeprowadzeniem Zajęć Pokazowych (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
    3. spełnienie obowiązków Administratora związanych z przeprowadzeniem Zajęć Pokazowych wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowych – ze względu na wymóg wynikający z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
    4. rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji związanych z prowadzeniem Zajęć Pokazowych na podstawie i zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) oraz ewentualne zabezpieczenie, ustalenie i dochodzenie roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    5. w celach analitycznych poprzez wykorzystywanie plików cookies na Stronie – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); 
    6. prowadzenie działań marketingowych, w tym marketing bezpośredni oraz przesłanie informacji handlowej w celu poinformowania o towarach, usługach i promocjach związanych z Programem Genius – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz zgody Użytkownika w przypadku jej wyrażenia na używanie w tym celu jego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
   2. Genius Polska przetwarza dane Użytkowników w celu nadzoru na prawidłową realizacją Programu Genius na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu jako franczyzodawcy Programu Genius  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   3. Podanie przez Użytkowników danych jest dobrowolne, ale podanie niektórych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zgłoszenia udziału dziecka i przeprowadzenia Zajęć Pokazowych lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 • Okres przetwarzania danych
   1. Dane osobowe Użytkowników będą przez Administratora przechowywane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne dla celów, dla których będą przetwarzane. Dane przetwarzane w związku z przeprowadzeniem Zajęć Pokazowych będą przetwarzane przez okres:
    1. w celach rachunkowych i podatkowych – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
    2. w zakresie rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji Użytkowników oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem Zajęć Pokazowych – do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń;
    3. w zakresie analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony m.in. plików cookies – przez okres ich przydatności.
   2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora –  do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu.
 • Odbiorcy danych osobowych
   1. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności Genius Polska w celu umożliwienia przeprowadzenia Zajęć Pokazowych oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika.
   2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcy usług IT umożliwiających prowadzenie Zajęć Pokazowych oraz komunikację z Użytkownikiem, podmioty dostarczające usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi księgowe lub kancelarie prawne w zakresie zgodnym z poleceniami Administratora, dostawcy realizujący działania marketingowe. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, stosują odpowiednie zabezpieczenia i środki gwarantujące bezpieczeństwo danych.
   3. Jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, dane mogą zostać udostępnione upoważnionym organom, w szczególności organom administracji państwowej i sądom.
   4. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Uprawnienia Użytkowników 
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   1. żądania dostępu do danych oraz otrzymania kopii tych danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych do innego administratora;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;
   3. wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.
  3. W celu realizacji uprawnień Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem: 
   1. listownie na adres siedziby (z dopiskiem ochrona danych osobowych) lub
   2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresem e-mail: [kontakt@geniuswilanow.pl].
  4. W zakresie danych, których administratorem jest Genius Polska Użytkownik może realizować swoje uprawnienia: (i) listownie na adres Genius Polska podany w niniejszej Klauzuli Informacyjnej (z dopiskiem ochrona danych osobowych); lub (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@geniuswilanow.pl].